فریق ریال مدرید - الحدث بريس
لورینزو سانز
21 مارس 2020

عاجل…وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا

وفاة لورینزو سانز، الرٸيس السابق لفریق ریال مدرید بسبب یروس “کورونا” المستجد.

عـرض الـمـزيـد